Зареждане...

Рекламации и гаранция

Териториален обхват на гаранцията:

Гаранционното обслужване на магазина важи за територията на Република България и се извършва от фирма ХардуерБГ ООД. За рекламации и контакти може да се свържете с нас на посочените на страницата "За нас" контакти и адрес:

 • телефони: +359 (02) 865 08 03
 • адрес на сервиза: София, кв. Стрелбище, ул. Бадемова гора 9, ет.1 (от 11 до 18:00 часа), Хардуер БГ ООД

Съвет!
Горещо ви препоръчваме да се свържете лично с екипа на сайта, преди да решите да върнете продукт - ще е по-добре за всички, ако запазим добри отношения, а ние държим на приятелското отношение! Ако се колебаете за покупка - свържете се с нас, консултацията в Хардуер БГ ООД, независимо от продуктите, които предлагаме, винаги е била напълно безплатна и неангажираща!


За да върнете дефектен продукт:

Рекламации на продукти и гаранционни замени може да получите на място в сервиза ни или след като ни изпратите повреденият компонент (пощенските или куриерски разходи са за ваша сметка) - стремежът ни е това да става по максимално удобен за вас начин, затова може да получите замененият продукт заедно с друга ваша поръчка или по удобно за вас време. В случай, че сте закупили продукта от наш партньор, препоръчваме да върнете продукта в магазина на въпросната фирма, но може да го изпратите или донесете и в нашия офис.

След като сте изпратили повреденият компонент в сервиза, трябва да поръчате същия в онлайн магазина и да отбележите в полето за забележка по време на поръчката кога и по какъв начин сте изпратили компонента, а задължително - от коя поръчка е или откъде е закупен. Това е достатъчно, за да коригираме направената от вас поръчка и да ви изпратим нов продукт. Ако не разполагаме с наличност на същия вид продукт, може да го заменим със сходен или по-добър по наша преценка, след като го съгласуваме с вас.

Обърнете внимание, че не изпращаме компоненти без налична в онлайн магазина поръчка за замяна (ако не може да направите такава поради някаква причина - свържете се с нас!), тъй като често получените дефектирали продукти не са придружени от нужната за това информация!

 

Право на рекламация според ЗЗП

   Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

   Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

Какво ви гарантира Закон за защита на потребителите:

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

Рекламация:

Съобразно ЗЗП от сайта www.pv-bg.com, респективно от фирма Хардуер БГ ООД, продуктите, които предлагаме и сте закупили дистанционно, подлежат на рекламация в 7-дневен срок без разходи от страна на клиента с изключение на тези за заплащане на доставката и връщането на стоката. За целта е нужно да запазите всички документи, свързани с покупката, както и да върнете стоката без промяна в търговския вид.

 

Изключения

Поради естеството на самите продукти, считани за консумативи или продукти за еднократна употреба, и риска за пренасяне на болестотворни микроорганизми с тях, www.PV-BG.com и Хардуер БГ ООД не приема рекламации на следните продукти и си запазва правото да откаже рекламацията им с изключение на случаите на констатирани дефекти или несъответствия, съществуващи по време на продажбата, без последствия за фирмата:

 • пълнители с никотинови разтвори, без изключения
 • празни пълнители за никотинови разтвори с нарушена опаковка
 • преходници, без изключения
 • никотинови разтвори, без изключения
 • използвани изпарители
 • капачки, накрайници и мундщуци с нарушена опаковка
 • картомайзери

 

 

 

Допълнителни гаранционни условия:

В допълнение към законовата гаранция по ЗЗП, която ви гарантира правото на рекламация при открити съществуващи по време на продажбата несъответствия, продуктите, предлагани в онлайн системата на www.PV-BG.com се предлагат с допълнителна търговска гаранция, посочена в описанието на всеки от тях. С оглед краткото описание на продуктите, публикуваме следните пояснения:

 •  Гаранционният срок на батериите Joyetech за електронни цигари е 1 година или 365 дни от датата на пускане на поръчка или покупка в магазин (6 месеца за батерии, закупени до 15.12.2012 година) и обхваща повреди в електронната схема на батерията, които не се дължат на късо съединение, предизвикано умишлено или по невнимание. Гаранцията не се отнася и за естественото износване на елемента и в никакъв случай - за физически повреди във връзката или бутона за активация, причинени от клиента умишлено или по невнимание. В случай на възникнали повреди не по вина на купувача, батериите се заменят с нови. Батерии с нарушена цялост на холограмния стикер, както и всеки опит за подмяната му или липсата му водят до отпадане на гаранцията.
  Внимание - изпусканията може да повредят батерията. Почиствайте резбата на батерията от течност при всеки удобен случай!
 • Консумативи като изпарители с понижено съпротивление и комбинираните изпарител и пълнител (картомайзери) не подлежат на допълнително гаранционно обслужване, освен в случаите на производствени дефекти.

 

Гаранционни замени и ремонти:
Условията за гаранционни замени са описани в началото на тази страница.

Последна редакция 12.12.2012

 

Коментари

16.12.2011, 13:29

" Кога ще получите Joyetech eCo-T стоманени ????? От доста време проверявам и ако в близките дни я няма, да зная да се ориентирам към друг сайт.... "

16.12.2011, 10:37

"Моите извинения това наистина е така,подлъгах се по етикета,но е по -добре да ги смените за да не се получават и други такива недоразумения. "

16.12.2011, 08:01

"@ Мариан Лазаров - На бутилката има реален срок на годност - от доста време ги предлагаме с лазер код, този на етикета е останал, защото не са сменили датата в печатницата."

16.12.2011, 00:01

"Здравейте,закупих си от вас никотинова течност Dekang 555 30мл със съдържание на никотин 24,получих я на 14-12-2011г. и за мое учудване и голямо разочарование видях че срока на годност е до 15-12-2011г.Не знам дали е възможно същата да бъде заменена,но моля да вземете мерки и обърнете внимание на продуктите който предлагате,защото някой от тях явно са с изтекъл срок на годност и съответно опасни за здравето."

23.03.2011, 19:42

"Купих си от вас двоен комплект DSE801 (бях учудена, че никъде на продукта не е изписан нито производител, нито модел). Към този модел бях поръчала Drip Tip метален коносовиден и прав - пишеше в сайта, че са за тоя модел, но са по широки и не стават. Все още не съм пробвала цигарата, дано да не се изненадам и там."

14.06.2010, 16:07

"Здравейте,
Искам да си взема "PV" и в тази връзка искам да Ви попитам следното:
Разглеждах сайта Ви (както и форума) мисля да се спра или на Joye 302, DSE-801 или DSE905. Виждам, че последната я нямате налична.
Кой от трите модела бихте ми препоръчали като имате предвид, че от цигарката искам да има възможно най богат аромат, вкус, удар в гърлото и дим разбира се (то станаха много изисквания)
коя от трите е най добра и колко време е доставката за отверката?
Предварително благодаря.
К. Стоянов"

Ново мнение

Напишете символите, които виждате на изображението.