Зареждане...

Рекламации и гаранция

Териториален обхват на гаранцията:

Гаранционното обслужване на магазина важи за територията на Република България и се извършва от фирма ХардуерБГ ООД. За рекламации и контакти може да се свържете с нас на посочените на страницата "За нас" контакти и адрес:

 • телефони: +359 (02) 865 08 03
 • адрес на сервиза: София, кв. Стрелбище, ул. Бадемова гора 9, ет.1 (от 11 до 18:00 часа), Хардуер БГ ООД

Съвет!
Горещо ви препоръчваме да се свържете лично с екипа на сайта, преди да решите да върнете продукт - ще е по-добре за всички, ако запазим добри отношения, а ние държим на приятелското отношение! Ако се колебаете за покупка - свържете се с нас, консултацията в Хардуер БГ ООД, независимо от продуктите, които предлагаме, винаги е била напълно безплатна и неангажираща!


За да върнете дефектен продукт:

Рекламации на продукти и гаранционни замени може да получите на място в сервиза ни или след като ни изпратите повреденият компонент (пощенските или куриерски разходи са за ваша сметка) - стремежът ни е това да става по максимално удобен за вас начин, затова може да получите замененият продукт заедно с друга ваша поръчка или по удобно за вас време. В случай, че сте закупили продукта от наш партньор, препоръчваме да върнете продукта в магазина на въпросната фирма, но може да го изпратите или донесете и в нашия офис.

След като сте изпратили повреденият компонент в сервиза, трябва да поръчате същия в онлайн магазина и да отбележите в полето за забележка по време на поръчката кога и по какъв начин сте изпратили компонента, а задължително - от коя поръчка е или откъде е закупен. Това е достатъчно, за да коригираме направената от вас поръчка и да ви изпратим нов продукт. Ако не разполагаме с наличност на същия вид продукт, може да го заменим със сходен или по-добър по наша преценка, след като го съгласуваме с вас.

Обърнете внимание, че не изпращаме компоненти без налична в онлайн магазина поръчка за замяна (ако не може да направите такава поради някаква причина - свържете се с нас!), тъй като често получените дефектирали продукти не са придружени от нужната за това информация!

 

Право на рекламация според ЗЗП

   Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

   Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

 

Какво ви гарантира Закон за защита на потребителите:

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

Рекламация:

Съобразно ЗЗП от сайта www.pv-bg.com, респективно от фирма Хардуер БГ ООД, продуктите, които предлагаме и сте закупили дистанционно, подлежат на рекламация в 7-дневен срок без разходи от страна на клиента с изключение на тези за заплащане на доставката и връщането на стоката. За целта е нужно да запазите всички документи, свързани с покупката, както и да върнете стоката без промяна в търговския вид.

 

Изключения

Поради естеството на самите продукти, считани за консумативи или продукти за еднократна употреба, и риска за пренасяне на болестотворни микроорганизми с тях, www.PV-BG.com и Хардуер БГ ООД не приема рекламации на следните продукти и си запазва правото да откаже рекламацията им с изключение на случаите на констатирани дефекти или несъответствия, съществуващи по време на продажбата, без последствия за фирмата:

 • пълнители с никотинови разтвори, без изключения
 • празни пълнители за никотинови разтвори с нарушена опаковка
 • преходници, без изключения
 • никотинови разтвори, без изключения
 • използвани изпарители
 • капачки, накрайници и мундщуци с нарушена опаковка
 • картомайзери

 

 

 

Допълнителни гаранционни условия:

В допълнение към законовата гаранция по ЗЗП, която ви гарантира правото на рекламация при открити съществуващи по време на продажбата несъответствия, продуктите, предлагани в онлайн системата на www.PV-BG.com се предлагат с допълнителна търговска гаранция, посочена в описанието на всеки от тях. С оглед краткото описание на продуктите, публикуваме следните пояснения:

 •  Гаранционният срок на батериите Joyetech за електронни цигари е 1 година или 365 дни от датата на пускане на поръчка или покупка в магазин (6 месеца за батерии, закупени до 15.12.2012 година) и обхваща повреди в електронната схема на батерията, които не се дължат на късо съединение, предизвикано умишлено или по невнимание. Гаранцията не се отнася и за естественото износване на елемента и в никакъв случай - за физически повреди във връзката или бутона за активация, причинени от клиента умишлено или по невнимание. В случай на възникнали повреди не по вина на купувача, батериите се заменят с нови. Батерии с нарушена цялост на холограмния стикер, както и всеки опит за подмяната му или липсата му водят до отпадане на гаранцията.
  Внимание - изпусканията може да повредят батерията. Почиствайте резбата на батерията от течност при всеки удобен случай!
 • Консумативи като изпарители с понижено съпротивление и комбинираните изпарител и пълнител (картомайзери) не подлежат на допълнително гаранционно обслужване, освен в случаите на производствени дефекти.

 

Гаранционни замени и ремонти:
Условията за гаранционни замени са описани в началото на тази страница.

Последна редакция 12.12.2012

 

Коментари

18.12.2012, 21:04

"Привет,
Това е датата на производство :)

FA течности да се задържат докато им изтече срока на годност (какъвто е глупаво въобще да говорим, че има - течностите не могат да се развалят, дори е препоръчително да отлежат) - не може да се случи, защото се произвеждат след като ги поръчаме, а при нас повече от месец никога не са се задържали."

18.12.2012, 17:08

"Преди около седмица получих поръчката си(#23316). Оказа се, че 2-те шишенца с никотинов разтвор са с минал срок на годност(20.11.12 и 17.09.12)Ето и снимка: http://imageshack.us/photo/my-images/248/img0063xf.jpg/ Пиша ви сега, понеже текста на шишенцата е на италиански и не обърнах внимание(досега)Tuscan Reserved течността не е отваряна и не е ползвана. Какво може да се направи по въпроса?"

03.08.2012, 19:56

"Изпратете повредения атомайзер в офиса и поръчайте същия от сайта със забележка кога и как е изпратен до офиса ни. Повече информация за процеса на рекламация може да намерите на страницата по-горе."

03.08.2012, 16:51

"не уточних,че последният комплект с проблемната течаща его-ц от поръчка #16576 съм получил преди два дена - на 1.08.2012г."

03.08.2012, 16:46

"Здравейте,за 1 месец купих от вас 3 комплекта сго-ц.+ течности и т.н. на стойност над 800лв. С първите два комплекта,няма никакви проблеми,но с последният (номера на поръчката е #16576),имам проблем,едната от цигарите в него тече когато намалее течността в танка.Свързах се 2 пъти по телефона с ваши служители относно проблема и направих каквото ме посъветвах (смених танка с друг,както и изпарителя),но цигарата продължава да си тече,което си е проблем за ползването и.Моля за коректно и бързо решение на проблема от ваша страна.
Благодаря предварително."

07.01.2012, 13:24

"Благодарим сърдечно за топлите пожелания, да ви се "връща"! =)"

05.01.2012, 11:27

"За много години !!!
Искам да благодаря за прекрасното отношение.
Имах проблем, разрешихте го перфектно, за което много благодаря.
Изключително съм доволна от цигарата и не спирам да ви хваля сред приятели и на страницата ми във фейсбук.
Вчера, благодарение на споделеното от мен, една приятелка - Елеонора Маринова, е поръчала цигарата от вас :)))
Днес вече ми се похвали, че е при нея.
Желая ви една прекрасна година и тройно повече клиенти, а аз ще продължавам да запознавам хората с прекрасният ви продукт."

28.12.2011, 09:15

"Привет и честита Коледа!
Ако сте от София - минете през офиса ни, батерията ще бъде сменена. Ако сте от страната - ще трябва да изпратите батерията в офиса и да поръчате същата, след което в полето за забележка при поръчка да отбележите как и кога сте изпратили повредената батерия. Първите два абзаца на тази страница.

Бонус точки даваме само за онлайн поръчки, целта е да стимулираме хората да пазаруват онлайн (дори, когато ще получават стоката си в офиса), което ни улеснява значително при обработването на поръчките."

27.12.2011, 19:45

"Здравейте и честита Коледа!
Миналата седмица закупих електронна цигара Joetech eGo 510.
Много съм доволна, но си мисля, че копчето на едната батерия има дефект. При натискане, не иска да се върне, при което се получава нагаряне на филтъра и неприятен вкус. С другата батерия в комплекта, нямам такъв проблем. Как да процедирам в случая ?
И още нещо, само закупилите цигари онлайн ли имат право на клиентски кредити ?
Благодаря предварително и весели празници."

17.12.2011, 11:17

"5-7 работни дена. За съжаление оригинални Joyetech стоманени нямаше известно време, а не можем да продаваме от ментетата."

Ново мнение

Напишете символите, които виждате на изображението.